OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

Služby pro rodiče

hledáte odpovědi na následující otázky?

Je mé dítě připravené na školní docházku? Má mimořádné schopnosti a dovednosti? Odpovídá vývoj dítěte věkové normě? Co mám dělat, když se dítě hůře přizpůsobuje kolektivu? Jak na výchovné potíže doma či v mateřské škole?

Před zahájením školní docházky zjišťujeme připravenost pro školu a školní zralost dítěte. Posuzujeme míru vývoje v citové, rozumové či sociální oblasti a doporučujeme vhodné metody ke zmírnění případných potíží dítěte. Poskytujeme poradenství rodičům i pedagogům při adaptačních potížích dětí a individuálně řešíme výchovné potíže včetně vývojových poruch chování.

Jak mohu řešit potíže se začleněním dítěte do kolektivu? Řeším správně výchovné obtíže svého dítěte? Jak se projevují specifické vývojové poruchy ve čtení, psaní nebo počítání? Mohu podporovat mimořádné nadání dítěte? Jak pomoci dítěti při výběru studijní dráhy nebo budoucího povolání?

Pomáháme při začlenění dítěte do kolektivu spolužáků při vstupu do základní školy nebo při změně třídního kolektivu. Podporujeme zvládání výchovných obtíží dětí. Zjišťujeme míru vzdělávacích potíží, nabízíme pomoc při nápravě poruch čtení, psaní a počítání a zajišťujeme podklady k zařazení do škol nebo tříd s různými vzdělávacími programy. Pomáháme při hledání cest k rozvoji potenciálu mimořádně nadaných dětí. Individuálně nebo skupinově provádíme poradenství při volbě povolání nebo studijní dráhy. Nabízíme poradenství pro v oblasti primární prevence rizikového chování - Co mám dělat, když se mé dítě dostane do kontaktu s drogou, cigaretou, alkoholem nebo mám pocit, že je mému dítěti ubližováno. Řešit spolu můžeme také situace, kdy se dítě vyhýbá škole nebo se chová jiným rizikovým způsobem. 

Zvládne moje dítě požadavky střední školy? Byla volba studijní dráhy nebo budoucího povolání mého dítěte šťastná? Jak na vztahové problémy v dospívání? Co dělat, zhoršuje-li se chování mého dítěte ve vztahu k dospělým nebo vrstevníkům? Jak řešit pokles výkonu dítěte v oblasti vzdělávání? Ovlivňují školní výkony v dospívání stále poruchy čtení, psaní nebo počítání? Jak mohu podporovat mimořádné nadání nebo zájem svého dítěte?

Pomáháme žákům adaptujícím se na podmínky střední školy. Řešíme společně s dospívajícími jejich vztahové problémy. Provádíme individuální nebo skupinové kariérové poradenství. Snažíme se pomoci žákům při reorientaci na jiný studijní/učební obor. Probíráme dopady výukových potíží u dětí se specifickými poruchami učení. Spolupracujeme se školou při zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb mimořádně nadaných dětí.

Co mám dělat, když se mé dítě dostane do kontaktu s drogou, cigaretou, alkoholem. Co když mám podezření, že je mému dítěti ubližováno?

Rodičům můžeme pomoci při hledání odpovědí na otázky na uvedené otázky a společně s rodiči a dětmi pracujeme na jejich vzájemných vztazích. Nabízíme pomoc dětem a dospívajícím v tíživých životních situacích. 


SLUŽBY PRO DĚTI | SLUŽBY PRO PEDAGOGY