OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

Aktuální články pracoviště Vyškov

31 čvc

Připravujeme

12 pro

Informace o pracovním setkání školních metodiků prevence 11/2019.

12 bře

Pedagogicko-psychologické poradny v České republice patří do sítě školských poradenských zařízení. Jejich služby jsou poskytovány na základě ustanovení Školského zákona. Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace zřizovaná Jihomoravským krajem, nabízí standardní poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením na jejich žádost bezplatně. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka, u nezletilého písemný souhlas jeho zákonného zástupce, pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak. 

Žádosti o nabízené služby jsou přijímány osobně, telefonicky prostřednictvím webových dotazníků podle data příchodu nebo dle povahy případu. Termín a hodinu návštěvy sdělujeme žadateli písemně nebo telefonicky minimálně týden před jejím konáním. Nevyhovuje-li stanovený den nebo hodina návštěvy, operativně je lze upravit podle možností poradny a požadavků žadatele. V případě, že zákonný zástupce nebo dítě onemocní, není vhodná návštěva poradny. Pokud se nemůže žadatel o poskytnutí služby dostavit ve stanoveném termínu k návštěvě poradny, je nezbytné aby svoji neúčast bez odkladu oznámil na telefonní číslo poradny ještě před termínem návštěvy.

Poradenské služby jsou poskytovány v důvěrné atmosféře v provozní době od 7:30 do 16:00 hodin. V dopoledních hodinách zpravidla provádíme odborná vyšetření, odpoledne konzultujeme nebo poskytujeme terapeutická vedení. Po dobu hlavních a vedlejších školních prázdnin je provoz zařízení omezen většinou na příjem žádostí o poskytnutí služby. V případě, že dítě je v evidenci odborného lékaře, klinického psychologa nebo jiného poradenského pracoviště je vhodné přinést zprávy o posledních vyšetřeních. Pro účely lepšího posouzení vzdělávacích nebo výchovných potíží doporučujeme požádat školu o vyplnění školního dotazníku o žákovi, který nám poskytne širší vhled do zjišťované problematiky. Školní dotazník postačí přinést při příležitosti první návštěvy poradny.

Do poradny přichází nezletilý zpravidla v doprovodu svého zákonného zástupce, který zodpovídá za úplné a správné předání osobních údajů o svém dítěti. Doporučujeme kartičku pojištěnce (dítěte) vzít s sebou na první návštěvu. Vzhledem k tomu, že návštěva poradny může připadat dětem dlouhá, je vhodné vzít jim občerstvení.

Podle Listiny základních práv a svobod je smyslem ochrany osobních údajů zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahování do jeho soukromého a osobního života, neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním jeho osobních údajů. Poradenští pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích. V zájmu klienta zpřístupní údaje jiným osobám výhradně s jeho písemným souhlasem.

 

 

21 úno

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi upozornění na právě zveřejněný nový školní dotazník sloužící ke spolupráci a výměně potřebných informací o žákovi základní

08 bře

odpovídá vedoucí OPPP Vyškov, pracoviště Blansko Mgr. et Mgr. Eva Kovářová

21 led

Odborní pracovníci poradny nabízí rozvojové programy pro děti předškolního věku cílené na zdokonalování předškolních dovedností. Programy jsou určeny jak pro skupiny dětí,

28 říj

Úspěšnost ve škole je podmíněna mnoha faktory a jejím předpokladem jsou dostatečně rozvinuté intelektové schopnosti. Jejich plné využití může být však z různých důvodů blokováno.

28 říj

Ministerstvo školství vydalo materiál pro předškolní vzdělávání, č.j.MSMT-9482/2012-22

21 zář

Žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním mají v souladu se školským zákonem právo konat maturitní zkoušku za uzpůsobených podmínek. Nejedná se ...