OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

12 dub

Přijímací zkoušky na SŠ v roce 2021

Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 byly upraveny v návaznosti na epidemiologickou situaci v souvislosti COVID-19. Následně bylo ke stanoveným opatřením vydáno několik dodatků. Jednotlivé dodatky upravují termíny konání jednotné přijímací zkoušky, školní přijímací zkoušky

a talentových zkoušek a lhůtu pro vydání zápisového lístku uchazečům. Tento článek přináší přehled úprav konání přijímacích zkoušek na SŠ v tomto školním roce.

Na základě opatření obecné povahy je v tomto školním roce jednotná přijímací zkouška povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení pouze do oborů vzdělání na víceletých gymnáziích.

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia není jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení, přičemž o nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel školy.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy však bude ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná. Výše uvedená výjimečná úprava neplatí pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. V případě těchto oborů se uplatňuje standardní pravidlo, že uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky se posouvají na období od 3. do 6. května 2021.Náhradní termíny se pak budou konat ve dnech 2. a 3. června 2021.

Hodnocení zkoušky
V předchozích letech se výsledek jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení uchazečů podílel minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %). Tento minimální podíl zůstává i pro letošní školní rok zachován u oborů víceletých gymnázií. V případě přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia může ředitel školy rozhodnout, že výsledek zkoušky bude zohledňován v jiném poměru. Informace o tomto poměru musí být součástí jednotných kritérií přijímaní pro první kolo přijímacího řízení.

Průběh konání zkoušky – časové limity
Letošní školní rok dochází k navýšení času pro konání didaktických testů (o 10 minut u českého jazyka a literatury a o 15 minut u matematiky) Písemný test z českého jazyka a literatury tak trvá 70 minut, test z matematiky pak 85 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Úpravy podmínek konání přijímacích zkoušek u žáků s SVP
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

Další aktuální informace lze získat zde:
webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
facebookový profil Jednotné přijímačky
informační linka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Zdroj: https://prijimacky.cermat.cz/

Zpracovala Mgr. Barbora Glogarová, psycholožka, pracoviště Vyškov