OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

21 úno

Nový školní dotazník

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi upozornění na právě zveřejněný nový školní dotazník sloužící ke spolupráci a výměně potřebných informací o žákovi základní

nebo střední školy a zejména pro nastavení optimální míry podpůrných opatření.

Dostupnost dotazníku:

Způsob vyplňování dotazníku: 

  • Zadávání informací do dotazníku je přednostně určeno formou elektronického vyplňování. Následný tisk vyplněných informací je stále potřebný vzhledem k nezbytným náležitostem ochrany osobních údajů. 

Kdy použijeme nový dotazník:

  • Pokud se jedná o žáka, který dosud nenavštívil školské poradenské zařízení (ŠPZ) a současně u něj nebyl realizován Plán pedagogické podpory.
  • U žáka, který již je v evidenci ŠPZ a pedagog školy předpokládá nastavení podpůrných opatření nebo jejich změnu v průběhu jejich poskytování.

Obsah dotazníku:

  • Na první straně jsou pouze drobně upraveny informace o žákovi oproti minulé verzi dotazníku. První strana slouží výhradně k získání nezbytných údajů o žákovi. První strana navíc obsahuje také obecné informace o složení třídy a personálním zabezpečení výuky.
  • Na druhé straně dotazníku jsou informace již úzce zaměřeny na uskutečněná pedagogická opatření před odesláním do ŠPZ (včetně zhodnocení jejich efektivity)
  • V další části dotazníku jsou návrhy podpůrných opatření (členěné podle vyhlášky 27/2016Sb.) z pohledu školy. Návrhy jsou pouze orientační, slouží převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří již v minulosti požívali různé míry podpory. Pokud navrhujete některá podpůrná opatření, zatrhněte čtverec u příslušného opatření, popřípadě stručně popište na následující řádek (není podmínkou).
  • Na závěr dotazníku pro úplnost zatrhněte, jestli byl realizován Plán pedagogické podpory nebo Individuální vzdělávací plán a doplňte nezbytné formality.
  • Na třetí straně je stručný návod pro vyplnění. 

Způsob odeslání dotazníku:

  • Vyplněný a vytištěný dotazník opatřený podpisy odpovědných zaměstnanců školy můžete zaslat listovní poštou nebo osobně předat zákonnému zástupci před návštěvou naší poradny.

Nový školní dotazník respektuje právní úpravu školských předpisů platných po 1. 9. 2016 (§12 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění ŠPZ projednává před vydáním doporučení návrh doporučených podpůrných opatření se školou, a povede-li to k naplňování vzdělávacích potřeb žáka, přihlédne k jejich vyjádření).

Děkujeme za efektivní spolupráci při zajištění podpůrných opatření žáka vaší školy. 

Zaměstnanci Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, příspěvkové organizace