OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

21 zář
Uzpůsobení maturitní zkoušky

Žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním mají v souladu se školským zákonem právo konat maturitní zkoušku za uzpůsobených podmínek. Nejedná se ...

o „úlevy“, ale o vyrovnání handicapu vzhledem k diagnostikovaným speciálním vzdělávacím potřebám.

Týká se žáků, kteří:

  • byli diagnostikováni dlouhodobě; 
  • jsou schopni písemně doložit  zprávu o vyšetření platnou nejdéle dva roky a během studia na střední škole využívali doporučených podpůrných opatření;
  • jejich aktuální rozumové schopnosti odpovídají náročnosti středoškolského studia v maturitním  oboru;
  • jejich schopnosti a dovednosti odpovídají profilu absolventa. 

Jedná se o žáky se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra, vadami řeči, se souběžným postižením více vadami) nebo se zdravotním znevýhodněním (žáci dlouhodobě nemocní, žáci s lehčími zdravotními poruchami), jejichž rozumové schopnosti dávají předpoklad osvojení učiva střední školy ukončované maturitní zkouškou. Při posuzování uzpůsobení se předpokládá, že u žáka trvá zdravotní způsobilost stanovená pro daný obor vzdělání, která byla zjišťována při přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole. 

Právo žáka na úpravu podmínek pro ukončování vzdělávání ve střední škole může být uplatněno pouze v případě, že škola je o speciálních vzdělávacích potřebách žáka informována.

Doporučuje se, aby žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka informoval ředitele školy, příp. určené pedagogické pracovníky, o charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka již v prvním ročníku střední školy. Pokud jsou speciální vzdělávací potřeby zjištěny v průběhu vzdělávání ve střední škole je zapotřebí informovat okamžitě, kdy se o této skutečnosti žák dozví. Hlavním kritériem pro vydání posudku jsou funkční důsledky daného typu znevýhodnění a z nich vyplývající potřeba úprav v konání maturitní zkoušky.

Posudek vydává školské poradenské zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) na základě žádosti žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. V posudku se přihlíží také k závěrům lékařů a klinických psychologů. Pro žáky se zdravotním postižením tělesným, zrakovým, sluchovým, pro žáky s poruchami autistického spektra, vadami řeči, se souběžným postižením více vadami vydává posudek příslušné speciálně pedagogické centrum. Pro žáky se specifickými poruchami učení a dlouhodobě nemocné vydává posudek pedagogicko – psychologická poradna. 

Pravidla pro přiznání uzpůsobených podmínek a vydání posudku jsou stejná pro žáky všech forem vzdělávání (denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná forma vzdělávání). Uzpůsobení společné části maturitní zkoušky je vždy komplexní, nelze žádat o uzpůsobení jenom některé zkoušky, popř. některé dílčí zkoušky. Doporučuje se, aby posudek byl školským poradenským zařízením vystaven nejdříve devět měsíců před termínem podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období, tedy ve 2. pololetí předposledního ročníku střední školy. Žáci, kteří žádají o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky z důvodu psychiatrické diagnózy nebo zdravotního oslabení,  kontaktují školské poradenské zařízení nejpozději jeden rok před konáním maturitní zkoušky.

Platnost posudku je 18 měsíců od data vydání. Posudek obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny podle typu vzdělávacích potřeb a míry požadovaných uzpůsobení, konkrétní popis uzpůsobení podmínek, výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb a popis úprav hodnocení písemného nebo ústního projevu žáka.

Uzpůsobení podmínek u žáků se specifickými poruchami učení a žáků dlouhodobě nemocných:

  1. stupeň - navýšení čas. limitu o 25 %; kompenzační pomůcky (žáci pracují se zkušební dokumentací bez  úprav).
  2. stupeň - formální úpravy zkušební dokumentace;  případně obsahové úpravy, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky.
  3. stupeň - navýšení čas. limitu o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná jako u skupiny 2 + asistence (netýká se žáků se specifickými poruchami učení).

Posudek by měl vznikat ve spolupráci mezi školským poradenským zařízením, žákem samotným a  školou žáka.  Nutné jsou i informace od pedagogů, protože uzpůsobení by mělo být v souladu se způsobem, jakým byl do té doby žák vzděláván. Doporučujeme poskytnout našemu poradenskému zařízení vyplněný školní dotazník. Pro uzpůsobení podmínek z důvodu specifických poruch učení lze dotazník získat v sekci formuláře. Posudek odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce.

Zdroj:

http://www.novamaturita.cz/

http://www.msmt.cz/statni-maturita/metodicke-doporuceni-msmt-pro-zabezpeceni-maturitni-zkousky