OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

08 bře

Na nejčastější dotazy klientů poradny

odpovídá vedoucí OPPP Vyškov, pracoviště Blansko Mgr. et Mgr. Eva Kovářová

Jak dlouho trvá vyšetření? 

Standardní psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření trvá asi 2 hodiny. Někdy tyto dvě vyšetření následují po sobě. Vyšetření na odklad školní docházky trvá asi 1,5 - 2 hodiny. Vyšetření "profesní orientace" zabere asi 3,5 hodiny. 

Mohou se rodiče objednat sami nebo musí mít doporučení ze školy či od lékaře? 

K vyšetření ve školském poradenském zařízení nepotřebujete žádná doporučení. Dobré je přinést pedagogickou diagnostiku ze školy, či závěry vyšetření odborného lékaře. 

Platí se u vás za služby? Kolik se u vás platí? 

Nezletilí klienti a zletilí, kteří studují v denním studiu mají vyšetření zdarma.

Co si máme přinést s sebou? 

Školní sešity, žákovskou knížku, doklad totožnosti, znát číslo mobilu a svoji elektronickou adresu, přezůvky, pití, případně svačinu. 

Může s dítětem přijít teta nebo babička? Pokud dítě není plnoleté, může přijít samo? 

Není-li dítě plnoleté, musí se dostavit se zákonným zástupcem (obvykle otec nebo matka), který je předem seznámen s průběhem vyšetření, ochranou osobních údajů apod., což stvrzuje podpisem. 

Je nutné, aby vyšetření absolvovalo nemocné dítě. 

Ne, vhodné je dítě omluvit a domluvit si jiný termín. V případě nemoci dítěte může být jeho výkon při vyšetření negativně ovlivněn jeho zdravotními potížemi.

Jak se můžeme objednat? 

Osobně, telefonicky, elektronicky nebo listovní poštou.

Zprávy pro žáky se specifickými poruchami učení, např. dyslektiky, platí jeden nebo dva roky? 

Platnost zprávy a doporučení ke vzdělávání je zpravidla dva roky. Po roce provádíme tzv vyhodnocení efektivity stanovených podpůrných opatření a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu.   

Jak dlouhé jsou čekací lhůty? 

Nejdéle 3 měsíce. 

Za jak dlouho obdržíme zprávu z vyšetření?

Lhůta stanovená platnou legislativou je 30 dnů od posledního vyšetření. 

Co znamenají obtíže v grafomotorice? 

Dítě je při kreslení nemotorné, neúspěšné, má nesprávný úchop, zvýšený přítlak na podložku, i když se snaží. Ve školním věku se tyto potíže mohou promítnout i do písemného projevu a úpravy v sešitech.

Na co má vliv zkřížená lateralita?

Zkřížená lateralita pro účely pedagogicko-psychologického poradenství většinou znamená, že dominantní orgány (oko-ruka) jsou u jednoho člověka na opačných stranách, tedy např. je dominantní pravé oko a levá ruka nebo dominantní levé oko a pravá ruka. Zkřížená lateralita většinou stojí za zhoršeným výkonem při psaní či čtení, avšak samotná diagnóza zkřížené laterality k poruchám čtení či psaní neopravňuje.

Co znamená ADHD? Bude moje dítě méně inteligentní?

ADHD (angl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Porucha pozornosti s hyperaktivitou) je soubor neurologických příznaků projevujících se zhoršenou koncentrací pozornosti a specifickým („hyperaktivním“) chováním. Samotný vliv na výši intelektu nemá, i když může mít neošetřená porucha vliv na hodnocení žáka s touto poruchou.

Co znamenají dys-poruchy? Bude moje dítě postižené?

Dys-poruchy jsou tzv. Specifické vývojové poruchy učení, které jsou rozloženy napříč celým spektrem intelektu. Specifické vývojové poruchy učení je souhrnný název pro obtíže při osvojování čtení, psaní, pravopisu a matematických schopností. O specifickou poruchu jde tehdy, přetrvávají-li potíže dlouhodobě (déle než půl roku), i přes intenzivní každodenní cvičení a při správné vyučovací metodě a nesnížených rozumových schopnostech dítěte. U dětí s SVPU bývá nedostatečně rozvinutý proces vnímání, nebo se vyvíjí nerovnoměrně, případně je porušený. Při čtení, psaní a počítání to znamená, že dítě nesprávně vnímá písmena, hlásky, číslice a tudíž s nimi i nesprávně nakládá, nesprávně je čte, píše, manipuluje s nimi. Na tomto základě pak vznikají specifické vývojové poruchy učení.