OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

01 bře

Odklady školní docházky

Aktuální informace k podmínkám odkladu a předčasnému zahájení školní docházky,

a současně informuje rodiče o organizaci a průběhu vyšetření v naší poradně.

Vzhledem k novelizaci Školského zákona (561/2005 Sb.) bude v letošním roce zápis do 1. tříd ZŠ realizován v termínu od 1.4. do 30.4.

Náležitosti žádosti o odklad školní docházky

Pokud chtějí rodiče žádat o odklad povinné školní docházky, musí podat žádost řediteli školy která musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V ideálním případě podá rodič žádost o odklad s oběma doporučujícími posudky hned při zápisu. V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti (např. nemá zatím obě doporučení), stanoví ředitel školy přiměřenou lhůtu pro doplnění náležitostí žádosti o OŠD (např. doložení doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Zákonné podmínky pro předčasné zahájení školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP). Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Organizace předškolních prohlídek v naší poradně

O vyšetření školní připravenosti si žádají sami rodiče, a to telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo online. Vyšetření dětí pro důvodný odklad školní docházky bude probíhat přednostně v měsíci březnu a dubnu, aby zákonem stanovené podklady ze strany školského poradenského zařízení pro zápis do prvních ročníku měl zákonný zástupce k dispozici v potřebném termínu.

V případě, že je dítě již v evidenci jiného školského poradenského zařízení, je vhodné, aby rodiče požádali o podklady k odkladu školní docházky tam (např. děti s vadou řeči vedené v SPC).

 Průběh vyšetření školní připravenosti

  • Na vyšetření s sebou prosím přineste vyplněný Dotazník o dítěti k posouzení OŠD (klikněte, vytiskněte, vyplňte a přineste prosím k vyšetření).
  • V úvodu proběhne rozhovor s rodičem, budete požádáni o poskytnutí informací z anamnézy dítěte (především raného vývoje).
  • Na vyšetření s sebou prosím přineste vyjádření lékaře k odkladu školní docházky (pokud jej již budete mít k dispozici).
  • Pokud má MŠ zájem vyjádřit se se souhlasem rodičů k odkladu či zaškolení dítěte, může tak učinit formou školního dotazníku, který jim bude na požádání elektronicky zaslán.
  • Následuje samostatná práce poradenského pracovníka s dítětem, samotné vyšetření trvá asi 30-45 min., společně s konzultací s rodiči se jedná celkem o 60-80 minut.
  • Vyšetření probíhá přednostně bez přítomnosti rodiče (abychom mohli posoudit všechny aspekty školní připravenosti, včetně pracovní a sociálně-emoční složky). Pokud dítě odloučení od rodičů prožívá výrazně negativně, jsou rodiče přítomni dokud tato reakce neodezní.
  • Všechny sledované oblasti školní připravenosti naleznete v článku Oblasti školní připravenosti u dětí.
  • Po skončení vyšetření je zákonný zástupce informován o průběhu a výsledcích vyšetření, jsou s ním projednána navrhovaná doporučení.
  • Pokud je shledán odklad PŠD nebo předčasné zaškolení jako vhodné opatření, je ihned vydáno doporučení.
  • Doporučení ŠPZ i lékaře má pouze doporučující charakter, o odkladu školní docházky rozhoduje vždy ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte.

Zpracovala Mgr. Barbora Glogarová, psycholožka, pracoviště Vyškov

Použité zdroje:
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce (dostupné na www.msmt.cz)
Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)