OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

07 kvě

Provoz poradny Boskovice

Vzhledem k přetrvávajícím mimořádným hygienickým opatřením žádáme všechny návštěvy poradny, aby v zájmu zdravotní bezpečnosti své a bezpečnosti práce zaměstnanců poradny dodržovaly následující pokyny:

Vstup do budovy poradny

 • Vstup do budovy zařízení je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám (s klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba). 
 • Všichni klienti i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách respirátory.
 • Každý klient bude mít s sebou sáček na uložení ochranné pomůcky. 
 • Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. 
 • Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby

V čekárně poradny

 • Příchody a odchody klientů musí být organizovány tak, aby vzájemný kontakt klientů v prostorách poradny byl minimální. 
 • Mezi osobami na chodbě musí být udržován odstup 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu klient a doprovázející osoba. 
 • Omezte volný pohyb dětí v prostorách poradny;

V místnosti, kde se uskutečňují poradenské služby 

 • Neprodleně po vstupu musí každý klient i každá doprovodná osoba použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 
 • V průběhu poskytování poradenských služeb v místnosti nemusí klienti ani pedagogičtí pracovníci zařízení nosit roušku1, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit3 i v průběhu poskytování poradenské služby. 
 • Při sejmutí si každý klient ukládá roušku do sáčku. 
 • V případě potřeby mohou být klienti vyzváni, aby si vydezinfikovali nebo umyli ruce. 
 • V každé místnosti, kde se uskutečňují poradenské služby, je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 
 • Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní psací prostředky.

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do zařízení vstoupit. 
 • Pokud klient vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné, aby okamžitě opustil zařízení. O podezření informuje ŠPZ spádovou hygienickou stanici. 
 • Pokud se u zaměstnance zařízení příznaky objeví v průběhu práce, resp. poradenských aktivit, zařízení opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu. 

Poradenské aktivity 

 • Poradenské služby probíhají v plném rozsahu v případě služeb realizovaných v budově ŠPZ
 • Podmínkou pro poskytování poradenské služby je předložení prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), které podepíše zákonný zástupce nebo zletilý klient. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý klient čestné prohlášení nepodepíše, nebude poradenská služba poskytnuta. 

Bližší informace týkající se obnovy provozu poraden viz MŠMT ČR