OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

28 lis

Zkřížená lateralita, cvičení pro spolupráci mozkových hemisfér

 Lateralita znamená přednostní užívání jednoho z párových orgánů tj. ruky, nohy, smyslových orgánů. Podle převahy užívaného orgánu určujeme praváctví, leváctví, nebo

nevyhraněnost (ambidextrii), tzn. např. pokud člověk používá obou rukou na stejné úrovni v hrubé i jemné motorice. Nedá se říci, že ve společnosti žijí jen praváci a leváci, vyskytuje se leváctví a praváctví různého stupně, často také dochází ke zkřížení dominancí u jednotlivých párových orgánů. Levák může mít dominantní pravou nohu nebo ucho. 

Rozlišujeme tři typy laterality, z pedagogicko-psychologického hlediska mluvíme především o vztahu ruky a oka:

1. souhlasná -  dominantní (vedoucí) ruka a oko jsou stejné

2. neurčitá  -  ruka i oko jsou nevyhraněné

3. zkřížená  -  dominantní ruka je jiná než dominantní oko 

Lateralizace je postupný proces. V prvních měsících života se ve vývoji dítěte střídají období, kdy dítě využívá jednu či druhou ruku. Kolem čtvrtého roku se laterální preference vyhraňuje a většina dětí začíná převážně používat dominantní ruku, tu pak uplatňuje především ve složitějších úkonech náročných na koordinaci. Lateralita horních končetin by se měla zřetelně projevit mezi 5. až 7. rokem.

Pokud má dítě zkříženou lateralitu, upřednostňuje jinou ruku než oko (tzn. pravou ruku a levé oko, nebo levou ruku a pravé oko). V obou případech se  mohou objevit  obtíže při zvládání nácviku čtení a psaní. Už v předškolním věku se zkřížená lateralita může projevit nechutí ke kreslení, problémy s napodobováním tvarů, s vyhledáváním rozdílů ve tvarech, rozlišením zrcadlově obrácených tvarů.

Prakticky se tato skutečnost dá vysvětlit tak, že dítě vnímá okem nějaký tvar, znak, písmeno a ruka ho má napodobit, přenést na papír. Pokud jsou vedoucí oko i ruka stejné, putuje podnět po nervových drahách v mozku pouze jedním směrem a zpět. Pokud jsou však dráhy zkřížené, nervový podnět putuje déle a během jeho dráhy dochází k chybám. Dítě může mít následně potíže ve zrakovém rozlišování písmen, která vypadají stejně, ale jsou zrcadlově otočená (například b/d, s/z), může psát zprava doleva, zrcadlově opačně, může být ve čtení a psaní celkově pomalejší, může mu dělat potíže práce s předlohou (opis a přepis) a také celková orientace v prostoru.

Pro zmírnění potíží plynoucích ze zkřížené laterality jsou vhodná jednoduchá cvičení, při jejichž provádění jsou zapojeny obě mozkové hemisféry zároveň a následně dochází k jejich lepšímu propojení. Obecně  lze také doporučit cvičení podporující hrubou a jemnou motoriku a sportování. 

Křížové pohyby

Jde o pohyby, kdy proti sobě křížem cvičí levá ruka a pravá noha a naopak. U cvičení se díváme do jednoho bodu a střídavě se dotýkáme pravou dlaní mírně nad levým pokrčeným kolenem a levou dlaní nad pravým kolenem. Cvik opakujeme 5-12krát, cvičíme pomalu a soustředěně. U těchto cviků nejde o rychlost, ale o uvědomělé přesné pohyby. Postupně začneme prostřídávat se stejnosměrnými pohyby levé ruky s levou nohou a pravé ruky s pravou nohou. Vždy však cvičení zakončujeme pohyby křížovými. 

Např.  pravá ruka – levé koleno, levá ruka – pravé koleno   5krát

          pravá ruka – pravé koleno, levá ruka – levé koleno   5krát

          pravá ruka – levé koleno, levá ruka – pravé koleno   5krát

Tleskání do kříže

Tleskáme ve dvojicích. Každý tleskne sám – tleskneme spolu křížem – sám – do druhého kříže – sám – rovnoběžně spolu oběma rukama – sám – spolu křížem….

Obměna: Každý tleskne sám – tleskneme spolu oběma rukama do kříže – sám – spolu oběma rukama rovnoběžně – sám – spolu oběma rukama do kříže……… .

Souběžné kreslení 

V každé ruce držíme tužku a oběma rukama současně malujeme geometrické tvary, domečky, sluníčka, stromečky, postavy, atd.  Buď malujeme současně např. dvě sluníčka každou rukou, nebo jedno sluníčko oběma rukama. Tímto cvičením podporujeme koordinaci očí a přispíváme k souladu systému oko – ruka.

Ležatá osmička

Obě ruce dáme před sebe v rovině očí tak, aby se palce a ostatní prsty dotýkaly. Začneme psát ve vzduchu ležatou osmičku, pohybem nejdříve směrem vzhůru, aby šířka osmičky byla o něco větší než šíře naších ramen. Neustále sledujeme pohyb palců. Stejným způsobem můžeme kreslit ležatou osmičku postupně každou rukou samostatně, oči máme stále zacílené na konečky prstů, abychom pohledem provázeli pohyb ruky. Nebo můžeme kreslit ležatou osmičku na papír, opět střídavě pravou a levou rukou či oběma najednou. Kreslíme ji co největší, využijeme minimálně formát A4, můžeme použít i tabuli. Střed osmičky máme před středem svého těla, osmičku začneme kreslit směrem nahoru na libovolnou stranu.  Oči opět po celou dobu sledují pohyb ruky. 

Slon

V mírném stoji rozkročném pokrčíme nohy, jednu ruku vzpažíme a ucho pevně přitiskneme k rameni téže ruky. Očima sledujeme natažené prsty paže. Píšeme do vzduchu co největší ležaté osmičky. Začínáme vždy od středu nahoru doprava nebo doleva, ucho je stále přitisknuté. Trup bude následovat pohyby paže, bude se tedy trochu kývat sem a tam. Opakujeme cvičení 3krát až 5krát na každou stranu.

Všechna uvedená cvičení jsou velmi jednoduchá, stačí si vybrat ta, která vám vyhovují a provádět je pravidelně každý den.

Zdroj: http://www.snamitozvladnes.cz/index.php/aktuality-a-novinky/13-lateralita

          https://wiki.rvp.cz/Knihovna/Nápady_a_návody/Cvičení_pro_snadnější_učení

 

 Zpracovala: Mgr. Pavlína Kryštofová, speciální pedagog