OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

09 lis

Jak rozvíjet čtení s porozuměním

Jak rozvíjet čtení s porozuměním

Porozumět čtenému je velmi důležitá část našich čtenářských schopností a dovedností. Porozumění čtenému získává v současnosti stále hlubší význam, vede ke skutečné gramotnosti, učí nás pracovat s informacemi.

Uvědomujeme si několik důvodů pro kvalitní porozumění čtenému:

 • je to cíl čtení,
 • rozvíjí zručnost čtení,
 • rozvíjí myšlení,
 • je hlavním prvkem rozvoje slovní zásoby.

Začínající čtenář se zaměřuje na každé písmeno, ta pak spojuje do slabik a do slov. Okolo 3. třídy se tento proces zautomatizuje, čtenář se zaměří na horní část prvních písmen a na základě slovní zásoby slovo "rozbalí". Jedinci s dyslexií dlouho setrvávají na počáteční úrovni, na ortografické analýze. To nemusí ještě znamenat problémy s porozuměním, ale po čase se mohou přesto objevit, protože málo čte, případně vůbec a ztrácí motivaci.

Co dělá dobrý čtenář:

 • před čtením aktivizuje svojí dosavadní vědomosti o tématu, které bude číst;
 • vytváří spojení mezi tím, co už ví a tím co právě čte;
 • tvoří si předpovědi o textu před a v průběhu čtení;
 • klade si otázky, které mu objasňují, rozšiřují a vytváří význam textu;
 • syntetizuje a sumarizuje staré i nové informace;
 • odlišuje v textu důležité informace od nepodstatných;
 • tvoří si vizuální představy o tom, co právě čte, tím posiluje paměť a prohlubuje porozumění;
 • monitoruje a opravuje svoje porozumění.

Co dělá slabý čtenář:

 • začne číst bez toho, aby se zamyslel nad tématem;
 • neví proč čte;
 • nemonitoruje své porozumění, jen zřídka využívá nějaké strategie;
 • neví o čem četl;
 • nedělá si kontrolu svého porozumění.

Na základě těchto poznatků jsou vypracovány různé strategie, které slabým čtenářům pomáhají zlepšit porozumění. Jde o techniky, které dobří čtenáři používají automaticky a podvědomě. K tomu, aby se dítě naučilo číst s porozuměním potřebuje dopomoc rodiče. Společně text přečíst, pracovat s ním. Při vytváření a osvojování strategií je dobré dítě vést, naučit jej s textem pracovat.

Jako ukázku nabízím strategii INSERT (Interactive Notating Sysytem for Effective Reading and Thinkink).

Strategie pomáhá čtenáři udržovat aktivní zájem o čtení. Je vhodná na práci s naučným textem, tedy když se dítě třeba učí např. do dějepisu apod. Je třeba si vymyslet značky:

√ potvrzení informace (co už jsem věděl/-a); 

– nová informace (to jsem vůbec nevěděl/-a);

+ informace, která není v souladu (to jsem věděl/-a jinak);

? nejasná informace (tomu nerozumím, chci vědět více).

V průběhu čtení si tyto značky vpisujeme do textu. Pokud nechci psát do knihy dělám si poznámky na papír, do sešitu. ke značkám však musím dopisovat slova, věty. Není důležité, kolik značek vepíšeme, nemusíme značit každý řádek, v jednoduchých textech značíme třeba jen odstavce. Na konci čtení si vytvoříme tabulku.

         √      -      +       ?
potvrzení informace (co už jsem věděl/-a) nová informace (to jsem vůbec nevěděl/-a)

 informace, která není v souladu (to jsem věděl/-a jinak)

nejasná informace (tomu nerozumím, chci vědět více)

Cílem je roztřídit informace. Je potřeba, aby dítě text četlo nahlas. Aby se práci s textem dítě naučilo je možné, aby rodič některý text přečetl nahlas a komentoval si vpisování značek, psaní poznámek.

Napsala: Mgr. Michaela Dufková, speciální pedagog

Zdroj: Doc. PaedDr. Erik Žovinec, Ph.D. Akreditovaný vzdělávací program: Rozvoj čtení s porozuměním u žáků s dyslexií a atypickým vývojem čtenářských dovedností. 22.9.2017