OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

22 říj

Metodika

Metodická podpora  PRACOVNÍKŮM ŠPP

 • Tento materiál je určen především k rychlé orientaci v problematice. Právně závazné znění těchto vyjádření najdete ve sbírce zákonů.
 • Informace vychází z VYHLÁŠKY č. 27/ 2016 Sb. ze dne 21. ledna 2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb., vyhlášky č. 244/2018 Sb., vyhlášky č. 196/2019 Sb. a vyhlášky č. 248/2019 Sb.)

   

   

  • Upřesnění a podmínky některých často využívaných opatření:

   

  PEDAGOGIKÁ INTERVENCE v Doporučení ŠPZ

  • Je možné ji doporučit od 2. stupně PO výše.
  • Slouží k podpoře vzdělávání žáků se SVP, kde je třeba kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu za předpokladu, že se jedná o žáky se zátěžovou rodinnou anamnézou, případně o žáky s odlišným sociokulturním prostředím.
  • Je prioritně hrazena z projektů/šablon škol (v tomto případě škola nemá nárok na finance z Doporučení ŠPZ).
  • Pedagogickou intervenci je nutno vždy prokonzultovat se ŠPZ.
  • Definice pedagogické intervence a předmětu speciální péče – viz příloha č. 1 citované vyhlášky.

    

    

   Pedagogická intervence

   Předmět speciálně pedagogické péče

   Kdo učí:

   pedagogický pracovník školy

   je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení

   Náplň:

   slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku

   je zaměřen na nápravy např. v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, na nácvik sociální komunikace ……

   Počty žáků:

   Max. 6 žáků ve skupině

   Max. 4 žáci ve skupině

    

   Nad rámec rozvrhu (doučování).

   Možno nahradit část předmětu (reedukace).

    

    

   INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN v Doporučení ŠPZ

   • 3, § 4 a § 15 viz vyhláška č. 27/ 2016 Sb. ve znění platných předpisů.
   • Cílem tohoto opatření je snížení administrativní zátěže škol, nesmí však být na úkor vzdělávání žáků se SVP. Pokud není IVP v Doporučení ŠPZ, může si škola (a nemusí) zpracovat jakýkoli vzdělávací program na konkrétního žáka, který však z Doporučení ŠPZ vychází a to za předpokladu, že s tímto programem seznámí zákonné zástupce. Zde opět doporučujeme konzultaci se ŠPZ.
   • Nyní individuální vzdělávací plán ŠPZ zpravidla nedoporučuje a to za předpokladu, že v Doporučení ŠPZ dojde k jasné specifikaci vzdělávání žáka a současně má škola vzdělávání žáků se SVP upraveno v samostatné sekci ŠVP.
   • Je-li po konzultaci se školou IVP naší poradnou doporučeno (ve výjimečných případech) dále platí, že je povinnost jednou ročně IVP vyhodnotit.
   • Formulář IVP - příloha č. 2 viz vyhláška č. 27/ 2016 Sb. ve znění platných předpisů.

    

   ASISTENT PEDAGOA v Doporučení ŠPZ

   • 5 viz vyhláška č. 27/ 2016 Sb. ve znění platných předpisů.
   • Ruší se možnost získat asistenta pedagoga do třídy, ve které je vzděláváno více než pět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
   • Vyhláška už nebude specifikovat počty hodin nepřímé pedagogické činnosti asistentů pedagoga – toto je nyní v kompetenci školy.
   • Podle 17 se také mění maximální počet pedagogických pracovníků ve třídě – maximální počet je 3.
   • Financování asistentů pedagoga ve speciálních školách a třídách (školách a třídách zřizovaných podle §16, odstavce 9 školského zákona) – tyto asistenty od 1. ledna 2020 už není možné platit ze systému podpůrných opatření. Příloha č. 1 – přehled podpůrných opatření 1.8.(viz vyhláška).

    

    

   FINANČNÍ NÁROČNOST v Doporučení ŠPZ

   • NFN (normovaná finanční náročnost).
   • V Doporučení ŠPZ se může objevit PNFN (podmíněná normovaná finanční náročnost).
   • Výhoda PNFN - např. ve třídě máte více žáků s nárokem na asistenta pedagoga, žák na kterého jste čerpání AP využívali, se odstěhuje, ukončíte čerpání v matrice. Nemusíte již na dalšího žáka žádat o změnu Doporučení ŠPZ ve smyslu změny financování, ale postačí v matrice změnit čerpání u stávajícího žáka. Tuto novou možnost čerpání si škola hlídá sama.
   • Škola se nyní může sama rozhodnout, zda bude či nebude žádat o normovanou finanční náročnost pro jednoho konkrétního žáka, pozor ale na neoprávněné čerpání.
   • Přehled PO, která lze čerpat z PNFN : Předmět pedagogické péče, Pedagogická intervence, Asistent pedagoga, Psycholog, Speciální pedagog, Pomůcky.

    

    

   POMŮCKY v Doporučení ŠPZ

   • Pomůcky do 500 korun škola hradí ze svých zdrojů.
   • Objevuje se nová kategorie pomůcek “univerzální pomůcky“. Rozumí se jimi takové pomůcky, které jsou využitelné pro žáky napříč různými typy postižení.

    

    

   VYHODNOCENÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ týkající se Doporučení ŠPZ

   • 22 viz vyhláška č. 27/ 2016 Sb. ve znění platných předpisů
   • Škola efektivitu podpůrných opatření sleduje průběžně.  Pokud jsou opatření nedostačující, konzultuje tuto skutečnost s ŠPZ ihned.
   • I nadále škola a ŠPZ společně vyhodnocují nastavená podpůrná opatření (součinnost ŠPZ a školy).
   • Doporučení ŠPZ má platnost na 2 roky (v odůvodněných případech na 4 roky). Před koncem platnosti Doporučení ŠPZ probíhá jejich vyhodnocení.
   • Datem vyhodnocení se ve formuláři Doporučení ŠPZ myslí „Termín nového posouzení“.
   • Na rozdíl od předešlých let, nyní probíhá vyhodnocení PO po 1 roce pouze v případě, že se jedná o tato podpůrná opatření: IVP, AP, další pedagog.
   • ŠPZ nemá povinnost hlídat ukončení doby platnosti doporučení.

    

   !!! POZOR !!!

    

   • ŠPZ neposkytne poradenskou službu směřující k zjišťování SVP nebo mimořádného nadání žáka, je-li platné dříve vydané doporučení (zamezí se tak zákonným zástupcům poradenská turistika).
   • Pokud však u žáka dojde ke změnám vzdělávacích potřeb, nové Doporučení může vydat ŠPZ i před vypršením doby Doporučení předchozího (§ 15 viz vyhláška 27/ 2016 Sb. ve znění platných předpisů).

    

   Přehled zkratek použitých v textu:

   PO

   Podpůrná opatření

   SVP

   Speciální vzdělávací potřeby

   IVP

   Individuální vzdělávací plán

   ŠPZ

   Školské poradenské zařízení (PPP a SPC)

   ŠVP

   Školní vzdělávací program

   ŠPP

   Školní poradenské pracoviště

   PPP

   Pedagogicko-psychologická poradna

   SPC

   Speciálně pedagogické centrum

   AP

   Asistent pedagoga

   NFN

   Normovaná finanční náročnost

   PNFN

   Podmíněná normovaná finanční náročnost