OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV 
příspěvková organizace 

28 úno

Nadaný žák - Legislativa a koncepční dokumenty

Zásadní význam pro oblast podpory rozvoje nadání v resortu školství mají tyto dokumenty:

- Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR  na období 2015-2020
- Rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání
- Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období 2014-2020

Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů je legislativně zakotveno
- Zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 17
- Vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, vzdělávání nadaných se věnuje část čtvrtá (§ 27-31)

Základní definice
Za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Zjišťováním mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí poradenské zařízení ve spolupráci se školou.
Při posuzování jiného než intelektového nadání (např. sportovního, uměleckého apod.) hraje důležitou roli odborník v příslušném oboru (sportovní trenér, pedagog ZUŠ atd.), který podle ustanovení § 27 odst. (3) Vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění, zhodnotí míru žákova nadání a vypracuje posudek, který potom ŠPZ využívá při tvorbě doporučení pro vzdělávání žáka.

Za PPP Blansko: Mgr. Jana Klusáková, Mgr. Monika Masaříková