OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV 
příspěvková organizace 

02 dub

Přijímací zkoušky u žáků 9. ročníků

S ohledem na současnou situaci s výskytem onemocnění Covid-19 došlo ve čtvrtek 26.3. 2020, na návrh ministerstva školství,  schválení Poslaneckou sněmovnou a podpisem prezidenta ČR, k úpravě podoby přijímacích zkoušek pro žáky 9. ročníků.  Jedná se však jen o plán, který se bude odvíjet od termínu zrušení krizového opatření vlády ohledně uzavření základních škol.

Nově přijatá pravidla pro přijímání ke vzdělávání jsou součástí zákona č. 135/2020 Sb. Jeho úplné znění je k dispozici např. na webových stránkách:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135

Shrnutí nejdůležitějších informací:
- přijímací zkouška bude i nadále jednotná a proběhne písemně z matematiky a českého jazyka a literatury
- přijímací zkouška proběhne pouze v jednom kole (tzn., že žáci budou letos mít na zkoušku       pouze 1 pokus), a to nejdříve 14 dní po opětovném návratu žáků do základních škol
- obsah ani forma přijímací zkoušky se nemění (tzn. nedojde ke snížení náročnosti zkoušky či např. úpravě časových limitů), budou využity testy připravené společností CERMAT
- kritéria přijímání na střední školy, která dali jednotliví ředitelé středních škol k dispozici, zůstávají beze změny (tzn. např., že  na učební obory nebudou přijímací zkoušky konány, bude přihlíženo i k prospěchu žáků v 8. a 9. Ročníku, výsledkům olympiád, apod.)
- od přijímací zkoušky nebude upuštěno, jelikož ředitelé škol by neměli k dispozici žádné řešení, jak vybrat mezi žáky, kteří by splnili shodná kritéria (např. stejný prospěch, tedy stejné bodové hodnocení u 150 žáků, když škola může přijmout pouze 30 žáků)
- úprava podmínek při přijímací zkoušce, která byla doporučena školským poradenským zařízením nebyla ze strany ministerstva řešena a zůstává tak beze změn (tzn. u žáků s doporučením úpravy podmínek tyto podmínky upraveny budou)
- odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání není přípustnéJelikož tedy přijímací zkoušky proběhnou, jsou níže uvedeny některé odkazy na procvičování znalostí a učební strategie, které můžou při domácí přípravě žákům pomoci.


- zkušební testy z předchozích let jsou k dispozici na www.cermat.cz (je zde záznamový arch, zadání úkolů i klíč ke správnému řešení); je vhodné si v domácím prostředí nasimulovat situaci, která bude podobná té u přijímací zkoušky, tzn. zejména dodržení přesného časového limitu na tu kterou část zkoušky


- vzhledem k současné situaci došlo na středních školách ke zrušení příprav na přijímací zkoušku, které některé školy nabízely, je proto vhodné shlédnout pořad „Škola doma“, který připravila Česká televize, a který probíhá vždy v úterý a čtvrtek v době od 14:00 do 14:45 a je střídavě zaměřen na matematiku a český jazyk a literaturu; všechny díly jsou postupně k dispozici i na webových stránkách: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/dily/


- k přípravě na příjímací zkoušku lze využít i některé z nabídek společnost Scio www.scio.cz


- na základě zkušebních testů si tedy lze udělat představu o silných a slabých stránkách, resp. o znalostech, ve kterých si je žák jistý a naopak o těch, která je třeba ještě procvičit


- informace o chybách je nutné vnímat jako prostor pro další procvičování a upřesnění, nikoli jako vlastní selhání


- následně si vypracujte plán přípravy, tzn. u každého tématu si stanovte od kdy do kdy se jím budete zabývat a tento plán důsledně dodržujte; nejdříve začínejte s tématy, ve kterých máte největší rezervy


- vhodná je kombinace více učebních materiálů, tj. učebnice, sešity, prezentace, internetové zdroje; pokud vám nebude něco srozumitelné, nebojte se zeptat svých rodičů či učitelů, jistě vám budou nápomocni


- na přípravu si vyhraďte čas, který přípravou strávíte, eliminujte rušivé vlivy (TV, komunikaci na sociálních sítích, apod.); v opačném případě se bude na přípravu jen obtížně koncentrovat


- vzhledem k absenci školní docházky si nyní můžete dovolit využít svého biorytmu, tedy zvolit si pro přípravu denní dobu, která vám nejvíce vyhovuje (např. ranní, odpolední, večerní učení); stejně tak je vhodná i úprava prostředí, ve kterém se učíte (např. teplota, osvětlení, konzumace potravin, apod.)


- nutné je připravovat se na přijímací zkoušku v předstihu, nenechávat přípravu na poslední chvíli


- příprava na přijímací zkoušky může být přirovnána k přípravě na velký sportovní výkon, kdy i sportovec musí mít stanovený plán, který důsledně dodržuje


Milí žáci a zejména rodiče, při přípravě na přijímací zkoušky nezapomínejte i na relaxační aktivity. Zvažte prosím i možnost, že přijímací zkouška nemusí být úspěšná a vaše dítě nebude na zvolenou školu přijato.  Není dobré klást na dítě výrazný tlak s ohledem na přijetí na konkrétní školu, uvedené může být kontraproduktivní a dítěti může způsobit úzkost a snížit důvěru ve vlastní schopnosti. Zejména v současné situaci je na rodičích, aby aktivitu svých dětí korigovali. Úplné vynechávání zábavných činností můžou vést k tomu, že si dítě bude příliš uvědomovat závažnost situace, čímž může být vyvolán nežádoucí stres, který ve výsledku povede k tomu, že dítě nebude schopné při skutečných přijímacích zkouškách podat výkon, který je v jeho možnostech. 

Zdroje:
https://www.atlasskolstvi.cz/a4468-jak-se-pripravit-k-prijimacim-zkouskam
www.cermat.cz
www.msmt.cz
www.scio.cz

Tisková konference ministra školství pana Roberta Plagy dne 26.3. 2020

Zpracovala: PhDr: Martina Švancarová