OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

15 led

Předčasné zaškolení

Každoročně se objevuje určité procento rodičů, kteří projeví zájem o předčasné zaškolení jejich dítěte.

Motivace bývá různá, někdy se jim zdají dcera či syn šikovní, jindy si řeknou, že kdyby se narodili o pár dní dříve, do školy by jít mohli.

Školský zákon č. 561/2004, v platném znění, umožňuje, aby školní docházku v témže roce mohlo zahájit i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí je však vždy doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, rodiče tedy nemohou o předčasném zahájení školní docházky rozhodnout samostatně. 

Na poradnu se nejčastěji obracejí rodiče dětí narozených v době od září do prosince příslušného roku, u dětí mladších toto opatření rodiče chtějí  řešit pouze výjimečně.

Co se skrývá pod termínem přiměřená tělesná a duševní vyspělost?

Dítě musí být samozřejmě fyzicky schopné např. unést na zádech aktovku, být soběstačné v oblasti sebeobsluhy, vhodná není ani častá nemocnost. V případě nejistoty je vhodné fyzickou vyspělost dítěte konzultovat s dětským lékařem.

Duševní vyspělostí je myšlena dostatečně rozvinutá úroveň řeči, úroveň myšlenkových operací, pozornost a sociální dovednosti.

Dále je třeba si uvědomit, že dítě má do školy nastoupit tzv. „předčasně“, proto by ve výše uvedených oblastech mělo být oproti vrstevníkům tzv. „napřed“, resp. by předkládané úkoly mělo plnit s jistotou.  Tato skutečnost může být důvodem, proč se některým rodičům zdá vyšetření v poradně pro dítě náročné.

Vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně je tedy zaměřeno na posouzení úrovně motoriky, grafomotoriky a kresby, dále na oblast zrakového, sluchového vnímání a paměti, orientaci v prostoru, řeč a základní matematické představy.  Taktéž je posuzována schopnost odloučení dítěte od rodiče po dobu vyšetření, motivace a soustředěnost na zadávané úkoly a celkové reakce dítěte na situaci, která je pro něj nová.

Se školní zralostí je spojeno úspěšné osvojení si školních dovedností a znalostí. Do procesu posouzení schopností dítěte by tedy nikdy neměly vstupovat ambice rodičů či jejich nereálné nároky na dítě. Ze strany pedagogicko-psychologické poradny je vždy jednáno v zájmu dítěte, proto není v mnoha případech naplněn požadavek rodičů a předčasné zaškolení není doporučeno.


Za PPP Blansko zpracovala PhDr. Martina Švancarová


Další náměty ke školní zralosti jsou k dispozici zde:
http://www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/blansko/90-rodic-blansko/371-rec-u-predskolniho-ditete


http://www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/blansko/90-rodic-blansko/284-namety-pro-rodice-predskolnich-deti


http://www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/blansko/90-rodic-blansko/365-skolni-zralost-2


http://www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/blansko/90-rodic-blansko/217-skolni-zralost