OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

25 říj

Primární prevence – metodik prevence

Co si pod tím představit? Kdo je metodik prevence ve škole, kdo v PPP?

V současné době se o prevenci hodně hovoří. Často i v médiích slýcháme sousloví jako primární prevence, metodik prevence, školní metodik prevence atd…Každý z nás má asi nějakou představu, ale pokud se kohokoli zeptáte, většinou odpoví: „To jsou ty drogy nebo něco tak, ne?“


Ráda bych vám tedy alespoň stručně představila prevenci, školního metodika prevence a oblastního metodika prevence.


Hovoříme-li o prevenci (předcházení), máme na mysli soubor činností předcházející či minimalizující jevy spojené s rizikovým chováním. Rizikovým chováním rozumíme chování ohrožující jedince nebo společnost, tedy nejen drogová závislost, ale také násilí, vandalismus, gamblerství, záškoláctví, sebepoškozování, poruchy vztahů ve skupinách, z nichž nejznámější je např. šikana, kyberšikana atd... Primární prevence znamená prvotní prevence, určitá ochrana, aby se něco nestalo. Sekundární prevence znamená následující prevenci, předcházení konkrétnímu nebezpečí. Jedná se o prevenci, která směřuje k ohroženým jedincům.


Na každé základní škole zajišťuje primární prevenci školní metodik prevence (ŠMP). Spoluvytváří plán prevence na celý školní rok. Tento plán se nazývá Minimální preventivní program. Vyhledává vhodné preventivní programy pro žáky školy, sleduje, zda je prevence obsažena ve vzdělávacích předmětech a vhodně cílí na věkové skupiny žáků, podílí se na řešení výchovných problémů se žáky, aby se nestaly patologickými. Školní metodik prevence však není jen pozice ve škole, ale tuto funkci zastává „řadový“ učitel, který má v oblasti rizikového chování přehled, má dobré vztahy s žáky a vybudoval si u nich důvěru.


Nyní přichází ke slovu oblastní metodik prevence, tedy metodik prevence v PPP. Podporuje, a vede školní metodiky prevence ve školách celého okresu. Pravidelně se se ŠMP setkává, probírají novinky v oblasti rizikového chování.  Kromě ŠMP je v kontaktu organizacemi v kraji, které se problematikou rizikového chování zabývají. Pomáhá začínajícím ŠMP s vytvářením Minimálního preventivního programu, je to „přítel na telefonu“ v případě, že se na školách vyskytnou problémy takového rázu, že už na jejich řešení školy nestačí. Jeho práce tedy spočívá v primární i sekundární prevenci. Na žádost školy, pracuje se školními kolektivy, aby se projevily nezdravé vztahy včas a nedošlo až k vyvinutí šikany a podobně. Vede o těchto skutečnostech dokumentaci, která samozřejmě podléhá ochraně osobních dat. Navrhuje řešení v případě výskytu rizikového chování jak škole, tak zákonným zástupcům. V případě nutnosti provádí intervenci jinými slovy léčbu či nápravu kolektivů ve školách. V naší pobočce PPP Blansko, nabízí oblastní metodik prevence i konzultace zákonným zástupcům. Po objednání mohou v odpoledních hodinách konzultovat výchovné potíže svých ratolestí, ale třeba také nevhodné způsoby přípravy na vyučování, prostě vše, co by mohlo vést k selhávání ve škole a následnému záškoláctví, vandalismu, gamblerství a dalším závislostem…

Je lepší požárům předcházet, než je pak hasit. A to je úkol prevence.
                     

Za PPP Blansko : Mgr. Olga Trmačová