OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

23 kvě

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - nemoc nebo „nadužívané označení“?

Velmi často rodiče používají výraz „naše dítě je hyperaktivní“.

Přitom je dítě pouze méně klidné nebo má specifické osobnostní vlastnosti.  Obzvláště u malých děti je syndrom ADHD obtížně rozlišitelný, proto jej není vhodné diagnostikovat před 7 rokem věku.  Je také nutné odlišit syndrom ADHD od „pouhého zlobení“, které může souviset např. s nesprávnými výchovnými postupy (týká se zejména dětí, kterým rodiče nenastavují hranice nebo jsou ve výchově nedůslední), ale také s ambicemi rodičů u dětí, jejichž možnosti a schopnosti neodpovídají očekávaným nárokům.
Je třeba si uvědomit, že syndrom ADHD je vrozená či raně získaná neurovývojová porucha, při které dochází k odlišnému nebo opožděnému rozvoji některých částí mozku. Jedná se o tu část, která je zodpovědná za seberegulaci.  Porušování pravidel tak souvisí s impulzivitou, je bezmyšlenkovité. Děti nejednají záměrně ani promyšleně s cílem někoho nebo něco poškodit. Mají naopak velké potíže s udržením či kolísáním pozornosti. Rychle ztrácejí zájem, na neúspěch často reagují nepřiměřeně. U některých do popředí vystupuje hyperaktivita, a to nejen ve formě nadměrného pohybu, ale i nadměrné či nepřiměřené hlasové aktivity. Opačným rysem může být taktéž hypoaktivita, kdy jsou děti ve svých reakcích velmi pomalé až těžkopádné. Diagnostika by ideálně měla probíhat ve spolupráci několika odborníků – psychiatr, neurolog, psycholog, pedagog.

Literatura a náměty k procvičování:

Carter, Cheryl R. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole. Portál, 2014

Diestlerová, Petra. Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti. Portál, 2012

Janečková, Daniela. Podej mi ruku: (činnosti pro neklidné dítě a jeho rodiče): metodická příručka pro učitele a rodiče. Pedagogické centrum, 1997

Jucovičová, Drahomíra a Žáčková, Hana. Metody práce s dětmi s LMD především pro učitele a vychovatele. D & H, 2003

Jucovičová, Drahomíra a Žáčková, Hana. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině: základní projevy ADHD, zásady výchovného vedení, působení relaxačních technik, dospívání hyperaktivních dětí. Grada, 2010

Kolátorová, Zuzana. Neklidné dítě ve třídě a ve školní družině. Lumen Vitale - Centrum vzdělávání, 2011

Laniado, Nessia. Máte neklidné dítě?. Portál, 2004

Michalová, Pešatová. Hyperkinetické poruchy a jejich dopad na školní úspěšnost. Technická univerzita v Liberci, 2012

Michalová, Zdeňka. Předškolák s problémovým chováním: projevy, prevence a možnosti ovlivnění. Portál, 2012

Munde, Arcelus. Porucha pozornosti a hyperaktivita. Portál, 2008

Prekop, Jirina a Schweizer, Christel. Neklidné dítě: Rádce pro zneklidněné rodiče. Portál, 1994

Rief, Sandra F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Portál, 2010

Žáčková, Hana a Jucovičová, Drahomíra. Máte neklidné, nesoustředěné dítě?: metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele. D + H, 2007

Žáčková, Hana a Jucovičová, Drahomíra. Relaxace nejen pro děti s ADHD: máte neklidné, nesoustředěné dítě?. D + H, 2008

Žáčková, Hana a Jucovičová, Drahomíra. Relaxace nejen pro děti s LMD. D & H, 2003

Jirků, Tomáš. Fabián a strašidla: [pohádková kniha pro děti s úkoly rozvíjejícími pozornost]. Computer Press, 2006

Lokšová, Lokša. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole: [teoretická východiska a praktické postupy, hry a cvičení]. Portál, 1999

Medina, John. Pravidla mozku: nejnovější vědecké poznatky pro úspěch v práci, doma i ve škole. BizBooks, 2012

Michalová, Zdeňka. Pozornost: cvičení na posilování koncentrace pozornosti. Tobiáš, 2013

Train, Alan. Specifické poruchy chování a pozornosti: jak jednat s velmi neklidnými dětmi. 1. vyd. Praha: Portál, 1997

Pozornost, orientace, zraková percepce. Praha: Raabe, 2012

Koncentrace pro předškoláky. 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co., 2009

Zábavné úkoly pro prvňáčky. Pozornost, paměť. Praha: Svojtka & Co., 2009

Michalová, Zdena. Shody a rozdíly. Tobiáš

 

Ucelené řady pracovních listů:

Kuliferda – tyrkysová edice – pracujeme s předškolákem s ADHD

Pozornost a soustředění    

Chování a prožívání    

Hyperaktivita a impulzivita    

Komunikace, řeč a myšlení    

Relaxační metody    

Vybrané možnosti podpory

 

Kuliferda – fialová edice – pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku

Věcné učení

Sociální kompetence

Čtení

Psaní

Počítání

Příprava na výuku vyjmenovaných slov

 

 

Zpracovala: PhDr. Martina Švancarová