OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

20 pro

Mírné potíže dítěte ve výuce – kompetence rodičů a školy

Do naší poradny často volají rodiče a ptají se, zda se mohou s dítětem objednat na vyšetření.

V tomto případě doporučujeme, aby nejprve výchovné nebo výukové potíže svého dítěte řešili s příslušnou školou. Konzultace s třídní učitelkou, vyučujícím problémového předmětu je na místě. Na školách jsou taktéž odborníci školního poradenského pracoviště (výchovná poradkyně, školní metodik prevence, na některých i školní psycholog či speciální pedagog) ti mohou přinést na daný problém jiný náhled. Jsou to odborníci, kteří s vašimi dětmi tráví mnoho hodin a znají jejich charakterové vlastnosti i styl práce. Někdy totiž může pomoci jednoduchá rada nebo změna v metodách učení.
I školy se snaží těmto skutečnostem předcházet. Jakmile se objeví výraznější potíže v učení či v chování, začne učitel v rámci vyučování uplatňovat přímou podporu žáka ve výuce. Současné právní předpisy umožňují vytvořit pro tyto děti po dohodě se školou plán pedagogické podpory, ve kterém se nastaví takové formy pomoci, které by měly dítě podpořit. Ten se pravidelně vyhodnocuje a stanoví se další cíle podporující úspěšnost dítěte. Jde o to, že u žáků s mírnějšími a přechodnými obtížemi lze snížit riziko rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb včasnou krátkodobou prvotní intervencí organizovanou na půdě školy.
Teprve pokud podpůrná opatření mírného charakteru poskytovaná školou nevedou k pozitivní změně, měla by škola dát podnět zákonnému zástupci k návštěvě poradenského zařízení. Součástí podkladů k prvnímu vyšetření je školní dotazník ze školy, dále je vhodné přinést zprávy odborných lékařů, které dítě pravidelně navštěvuje. Takto je zahájena součinnost školy s poradenským zařízením a možnost vyjádření stran zúčastněných při nastavení vyšších podpůrných opatření.Specifické poruchy učení jsou často neurologicky podmíněné, proto některým našim klientům můžeme doporučit vyšetření dítěte odborným lékařem v oboru dětské neurologie. V případě, že jde o potíže spojené s hyperaktivitou či poruchou pozornosti, doporučíme také vyšetření v ambulanci dětského psychiatra. 
V poradně podstupuje dítě vyšetření rozumových schopností a speciálně pedagogické vyšetření. Na základě zjištěných schopností a dovedností dítěte lze lépe rozkrýt příčiny výukových potíží. Je důležité si uvědomit, že specifické poruchy učení nevznikají v důsledku snížených rozumových schopností. Vyšetření v naší poradně má pomoci rozpoznat silné a slabé stránky žáka a nastavit taková podpůrná opatření, která učitelům umožní využít takové metody a postupy práce, které dítěti usnadní učení. 
Chcete-li svému dítěti pomoci, podpořte ho, rozvíjejte jeho silné stránky a umožněte mu dělat také to, co ho baví. Je důležité dle rad odborníků pracujících ve školství trénovat také ty dovednosti, které jsou oslabené (zejména u mladších žáků). Potíže vyplývající ze specifických poruch učení a chování lze zmírnit především průběžnou, pravidelnou a dlouhodobou prací, procvičováním a zautomatizováním. Občas je výhodné požádat o spolupráci (doučování)někoho dalšího tzv. třetí osobu, která bude s dítětem pracovat. Děti se někdy učí lépe s cizím člověkem než s vlastním rodičem. Rodinný život by se neměl zúžit pouze na přípravu do školy a řešení školních obtíží. Rodiče by měli mít čas i na společné zájmy a aktivity v rámci rodiny.  Důležité pro děti v každém věku je čtení a povídání si o každodenních zážitcích. Nikdy svému potomkovi nedejte najevo, že je neúspěšný, důvěřujte mu a podporujte jeho snahu. Vyvarujte se věty: „kdyby ses lépe snažil, šlo by ti to lépe“ – věřte, že každé dítě je snaživé a chce být od svých rodičů chváleno.
Závěrem nelze opomenout děti bystré a nadané, které mohou při některých činnostech ve škole stagnovat nebo se nudit. Proto i v tomto případě je vhodná konzultace s pedagogem a začít využívat možnosti nástavbového učiva, pracovních listů pro rozvoj kognitivních schopností nebo práce s myšlenkovými mapami, což je také v kompetenci školy.

Za OPPP Vyškov, pracoviště Blansko Mgr. Monika Masaříková