OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

15 úno

Nadaní žáci v základní škole

V poslední době se zvyšuje zájem veřejnosti o nadané děti a rozšiřuje se i počet odborníků, kteří se zabývají problematikou jejich vzdělávání.

Prohlubuje se také zájem škol o podporu talentů, narůstá nabídka kvalitních služeb i počet aktivit podporujících rozumový rozvoj v mimoškolních oblastech.
Základním předpokladem nadaného dítěte je úroveň rozumových dovedností. Odborná literatura většinou považuje hranici intelektu 130 bodů IQ za projev nadání, které zasluhuje speciální pozornost. Této hranice dosahují zhruba 2-3% lidí z celkové populace. Většina nadaných dětí projevuje už od útlého věku typickou schopnost poznávání (paměť, myšlení, pozornost atd.). Pokud tyto charakteristiky podněcujeme a rozvíjíme, dochází ve většině případech k neobyčejně rychlému vývoji poznávacích schopností. Pokud přirozený vývoj tlumíme a k jeho rozvoji nedochází, může se stát, že nadprůměrné schopnosti paradoxně vytvoří negativní sílu, která začne působit proti jakémukoliv učení a vzdělávání (Portešová, 2004). Proto také pedagogicko psychologická poradna se sídlem v Blansku, Nad Čertovkou 17, se snaží podporovat nadané děti v dalším jejich vzdělávání.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Jak se projevuje nadané dítě v útlém věku:

U nadaných dětí v předškolním věku můžeme sledovat projevy v několika oblastech. Jde především o oblast jazyka a učení (dítě brzy mluví, brzy čte, dříve zvládá jazyk na vysoké  úrovni, má širokou slovní zásobu, v komunikaci upřednostňuje používání řeči namísto činu apod.) Dalším ukazatelem je psychomotorický vývoj a motivace (dítě brzy chodí, vykazuje ranou kontrolu jemné motoriky v aktivitách, jako je psaní, vybarvovaní nebo stavění předmětů atd.)
Dále je to oblast psychosociálních charakteristik (dítě méně spí, cítí se jiné než ostatní děti, je  více závislé na dospělých,…).
(Podrobné údaje týkající se těchto oblastí jsou uvedeny v  knize „Nadané dítě a rozvoj jeho schopností“ od Václava a Jitky Fořtíkových)

Využití takových výčtů k účelům identifikace nadaných dětí však nestačí. Tyto metody je možné uplatnit spíše pro fázi tzv. nominace a mohou tedy posloužit spíše rodičům dětí.
V druhé fázi tzv. identifikační, jde o metody psychologické s využitím standardizovaných testů a dotazníků, což lze provést právě v pedagogicko-psychologické poradně. 
V případě, že rodiče u svého dítěte pozorují některé projevy z výše uvedených tří oblastí, mohou kontaktovat naši poradnu za účelem odborného vyšetření jejich dítěte. Pokud se potvrdí nadání nebo mimořádné nadání dítěte, lze pro jeho vzdělávání v ZŠ nastavit (v souladu s Vyhláškou č.27/2016 sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) podpůrná opatření, která jsou vhodná pro stimulaci jeho rozvoje  nadání. ZŠ při vzdělávání nadaného nebo mimořádně nadaného dítěte vychází ze svého Školního vzdělávacího programu a ve vyučovacím předmětu, do kterého se akcelerovaný  vývoj školních dovedností, respektive nadání dítěte promítá, může v souladu s jeho vzdělávacími potřebami učivo prohloubit, rozšířit nebo obohatit o další informace  nad rámec školního vzdělávacího programu.  


Zpracovala: Mgr. Klusáková Jana (čerpáno z knihy „Nadané dítě a rozvoj jeho schopností“  Václava Fořtíka)