OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

Poskytování veřejných informací

Oblastní pedagogicko-psychologické poradně Vyškov, příspěvkové organizaci, vzniká na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších novel, povinnost poskytovat informace, vztahující se k její působnosti na základě žádosti nebo zveřejněním. Musí pro informování veřejnosti ve svém sídle zveřejnit na všeobecně přístupném místě (čekárna) povinné informace, jakož i umožnit pořízení jejich kopie.

Základní identifikační údaje organizace

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (poskytovatel informací) jmenovaný orgánem Jihomoravského kraje. Jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.

 • Název: Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace
 • Adresa: Jungmannova 2, VYŠKOV 682 01
 • Tel./fax.: 517 348 706
 • IČO: 70843180
 • Elektronická podání: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Dálkový přenos informací: http://www.opppvyskov.cz
 • Provozní doba: 7:30 - 16:00 hod.
 • Místa výkonu činnosti: Boskovice, Štefánikova 2 a Blansko, Nad Ćertovkou 17

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna (dále jen poradna) je školské poradenské zařízení, zajišťující pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení školské poradenské služby. Spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, se zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. Svoji činnost provádí na základě zákona č. 561/2004Sb., (školský zákon) v platném znění, a dle prováděcích předpisů.

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně nebo elektronicky. Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, nebo adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla. Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti, není žádostí ve smyslu citovaného zákona. Brání-li nedostatek údajů o žadateli k postupu vyřízení žádosti, poskytovatel vyzve žadatele do 7 dní, aby žádost doplnil. Je-li žádost neúplná, nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil, žádost je odložena. Pokud je požadovaná informace mimo působnost poradny, poskytovatel žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí písemně žadateli. Žádosti jsou vyřizovány buď poskytnutím informace nebo odmítnutím žádosti pokud se žádosti nevyhoví. Přijímání písemných žádostí a jejich vyřizování provádí poskytovatel. Vede evidenci písemných žádostí, která obsahuje datum doručení žádosti, věc, číslo jednací, jméno, příjmení a adresu žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele, způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena a datum vyřízení žádosti. Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 256/l992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších novel. Lhůta vyřizování žádostí o poskytování informací je doba, ve které musí být informace poskytnuta, nebo ve které musí být vydáno rozhodnutí, že se žádosti o informace nevyhovuje.

Omezení práva na informace

Povinný subjekt nesmí poskytnout informaci:

 • týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby, osobní údaje poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu
 • vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům organizace,
 • jde-li o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s jejím poskytnutím souhlasí,

Odmítnutí poskytnutí informace

Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o jejím odmítnutí. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Poskytovatel předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel, do 30 dnů ode dne doručení informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán Jihomoravský kraj.

Hrazení nákladů

Poskytovatel je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Může si vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že bude úhradu požadovat, písemně vyrozumí žadatele. Poskytnutí informace je podmíněno tímto úhradou do 60 dní ode dne podání žádosti. Výše úhrady za poskytnutí informace stanovuje poskytovatel. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací stanoví vždy sazby, které jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů a podle platných účetních zásad. Sazebník je vydán na dobu účetního období. Dojde-li však v průběhu účetního období k podstatné změně podmínek, sazebník se mění. Bezplatně jsou poskytovány ústní informace a dále jednoduché informace, u nichž vyhledávání a předání nepřesáhne 1/4 hodiny práce pracovníka poskytujícího tuto informaci a věcné náklady nebudou vyšší než Kč 10,-

Náklady na pořízení 1 kopie v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování:

 • Kč 2,00 za jednostranné pořízení kopie formátu / černobílý tisk A4
 • Kč 4,00 za oboustranné pořízení kopie formátu / černobílý tisk A4
 • Kč 20,00 za jednostranný barevný tisk formátu A4
 • Kč 40,00 za oboustranný barevný tisk formátu A4
 • Kč 20,00 za jednostranné skenování formátu A4

Náklady na opatření 1 technického nosiče dat podle druhu technického nosiče dat:

 • Kč 14,00 na pořízení CD / DVD

Náklady na odeslání informací žadateli zahrnují

 • balné paušální sazbou Kč 20,00
 • náklady na poštovní služby tvoří cena uhrazená provozovateli poštovních služeb Česká Pošta.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ředitel stanovuje dle hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací. Za každou započatou ¼ hodinu práce pracovníka spojené s vyhledávání informace Kč 30,-- s výjimkou první ¼ hodiny práce. Žadateli o informaci je na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů. Náklady spojené s poskytnutím informace můžou být uhrazeny v hotovosti do pokladny nebo složenkou.

Mgr. Jiljí Špičák – ředitel