OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace je zřizovaná Jihomoravským krajem. Hlavním úkolem organizace je poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením.  

Organizace je správcem osobních údajů klientů a jejich zákonných zástupců v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 • Název správce osobních údajů: Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace
 • Sídlo: Jungmannova 2, Vyškov, PSČ 68201, 
 • IČ: 70843180
 • telefon: +420 517348706 
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • ID datové schránky: 68tz75v

Organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

 • Název pověřence pro ochranu osobních údajů: I3 Consultants s.r.o., 
 • Sídlo: K Trninám 945/34,163 00 Praha 6
 • IČ: 27921344,
 • Zastoupená fyzickou osobou: Mgr. Zdeněk Novák  
 • Telefon: +420 543 214 714, +420 777 078 427
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účelem zpracování osobních údajů stanovení co nejpřesnější  příčiny obtíží klienta. Zpracování osobních popřípadě citlivých údajů je podmínkou pro poskytnutí poradenské služby. Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na organizaci vztahují. Dokumentace o klientovi je vedena v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Organizace zpracovává o dětech, žácích, studentech zejména následující typy údajů:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
 • datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,
 • údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
 • údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi organizací a klienty. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.