OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV 
příspěvková organizace 

Šedesátá léta ve školství u nás dávají podnět k rozšiřování poradenských služeb. V letech 1962-1963 vychází směrnice ministerstva školství o budování soustavy výchovného poradenství. Jsou ustanoveni první výchovní poradci na základních a středních školách. V roce 1967 vznikají pedagogicko-psychologické poradny.

Významným mezníkem v poradenství byl zákon 561/2004 Sb., (školský zákon) a prováděcí předpisy upravující činnosti škoiských poradenských zařízení. Došlo ke změně zřizovatele poraden v kraji a rozšiřování obsahu činností poradenských zařízení vzhledem k prevenci rizikového chování. 

V roce 1994 vznikl Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) s metodickou a koordinační činností v poradenství a na území Jihomoravského kraje fungovaly okresní poradny mimo jiné Pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, na okrese Blansko byla poradna Blansko rozdělena na dvě Pedagogicko-psychologické poradny v Blansku a Boskovicích. 

Po roce 1989 došlo ke zrušení uvedeného členění na krajské a okresní poradny a celou agendu přebírají okresní poradny. Od roku 1991 začala vznikat Speciálně pedagogická centra a Střediska výchovné péče a rozvíjela se možnost poskytování poradenských služeb školním psychologem.

 

V roce 1980 došlo k zakotvení systému výchovného poradenství (vyhláška MŠ ČSR 130/1980 Sb.). V této době vznikaly krajské a okresní pedagogicko-psychologické poradny. Krajské zajišťovaly péči o středoškoláky, okresní poskytovaly služby dětem a žákům ve věku 3 -15 let. 

Na základě usnesení Zastupitelstva JMK č. 553/09Z9Z byly sloučeny dosavadní okresní pedagogicko-psychologické poradny Blansko, Boskovice a Vyškov do Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, příspěvkové organizace.