OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace Jihomoravského kraje

Přispíváme ke zdravému vývoji a spokojenosti dětí a dospívajících. Pomáháme jim při hledání cest k rozvoji jejich schopností a podporujeme u nich zvládání potíží ve vývoji, vzdělávání nebo při výchově. Rodičům nabízíme poradenství a podporu při naplňování speciálních vzdělávacích a výchovných potřeb jejich dětí. Pedagogům škol a školských zařízení nabízíme informační a metodický servis směřující k nalezení účinného způsobu vzdělávání dítěte a spolupráce s rodinou.

Více

Služby pro děti a dospívající

pomůžeme ti najít odpovědi na otázky

Služby pro rodiče

hledáte odpovědi na následující otázky?

Služby pro pedagogy

hledáte možnosti podpory při vzdělávání žáků?

31 čvc

Pedagogicko-psychologické poradny v České republice patří do sítě školských poradenských zařízení. Jejich služby jsou poskytovány na základě ustanovení Školského zákona. Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace zřizovaná Jihomoravským krajem, nabízí standardní poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením na jejich žádost bezplatně. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka, u nezletilého písemný souhlas jeho zákonného zástupce, pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak.

Žádosti o nabízené služby jsou přijímány osobně, telefonicky prostřednictvím webových dotazníků podle data příchodu nebo dle povahy případu. Termín a hodinu návštěvy sdělujeme žadateli písemně nebo telefonicky minimálně týden před jejím konáním. Nevyhovuje-li stanovený den nebo hodina návštěvy, operativně je lze upravit podle možností poradny a požadavků žadatele. V případě, že zákonný zástupce nebo dítě onemocní, není vhodná návštěva poradny. Pokud se nemůže žadatel o poskytnutí služby dostavit ve stanoveném termínu k návštěvě poradny, je nezbytné, aby svoji neúčast bez odkladu oznámil na telefonní číslo poradny ještě před termínem návštěvy. 

Poradenské služby jsou poskytovány v důvěrné atmosféře v provozní době od 7:30 do 16:00 hodin. V dopoledních hodinách zpravidla provádíme odborná vyšetření, odpoledne konzultujeme nebo poskytujeme terapeutická vedení. Po dobu hlavních a vedlejších školních prázdnin je provoz zařízení omezen většinou na příjem žádostí o poskytnutí služby. V případě, že dítě je v evidenci odborného lékaře, klinického psychologa nebo jiného poradenského pracoviště je vhodné přinést zprávy o posledních vyšetřeních. Pro účely lepšího posouzení vzdělávacích nebo výchovných potíží doporučujeme požádat školu o vyplnění školního dotazníku o žákovi, který nám poskytne širší vhled do zjišťované problematiky. Školní dotazník postačí přinést při příležitosti první návštěvy poradny.

Do poradny přichází nezletilý zpravidla v doprovodu svého zákonného zástupce, který zodpovídá za úplné a správné předání osobních údajů o svém dítěti. Doporučujeme kartičku pojištěnce (dítěte) vzít s sebou na první návštěvu. Vzhledem k tomu, že návštěva poradny může připadat dětem dlouhá, je vhodné vzít jim občerstvení. 

Podle Listiny základních práv a svobod je smyslem ochrany osobních údajů zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života, neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním jeho osobních údajů. Poradenští pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích. V zájmu klienta zpřístupní údaje jiným osobám výhradně s jeho písemným souhlasem.

Pracoviště Vyškov

Vyškov

Kontaktní informace:

Adresa: Jungmannova 2, Vyškov, 682 01

Telefon:  517 348 706 

Mobil: 605 417 216

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podatelna:

Osobní: 8.00 - 15.00

Listovní:  Jungmannova 2, Vyškov, 682 01

Elektronické: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál
Pracoviště Blansko

Blansko

Kontaktní informace:

Adresa: Nad Čertovkou 17, Blansko, 678 01

Telefon:  516 417 431 

Mobil: 605 286 685

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podatelna:

Osobní: 8.00 - 15.00

Listovní: Nad Čertovkou 17, Blansko, 678 01

Elektronické: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál
Pracoviště Boskovice

Boskovice

Kontaktní informace:

Adresa: Štefánikova 2, Boskovice, 680 01

Telefon:  516 454 178 

Mobil: 721 754 139

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podatelna:

Osobní: 8.00 - 15.00

Listovní: Štefánikova 2, Boskovice, 680 01

Elektronické: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál