OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

10 úno

Setkání školních metodiků prevence

Ve dnech 28. 11. a 29. 11. 2017 proběhlo ve Vyškově setkání školních metodiků prevence. Na setkání byla zařazena řada zajímavých témat, která proběhla formou konferenčních příspěvků.

PhDr. Martina Brandýsová, metodik prevence OPPP Vyškov – představila nabídku OPPP Vyškov a možnosti spolupráce se školami, poskytla informace z oblasti integrace cizinců, informovala o novinkách ve výkaznictví prevence, prezentovala témata z Krajské konference, informovala o možnostech podávání projektů pro ZŠ a SŠ na rok 2018, dále pak referovala o Krajském projektu na rok 2017 a seznámila zúčastněné s aktuálními právními předpisy  – blíže viz zápis ze setkání.

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor prevence KÚ JM, přítomné seznámila s aktuálními informacemi z oblasti prevence rizikového chování Odboru školství KÚ JMK a MŠMT  

Mgr. Alena Vévodová, Etické dílny®, lektorka. V příspěvku představila certifikované programy všeobecné primární prevence Etické dílny®, jejich cíle, metody práce i konkrétní témata. 

Mgr. Johanna Šujanová, externí lektor organizace Abatop, vystoupila se zajímavým tématem “Nebezpečí pornografie”, v němž informovala o nebezpečí vzniku závislosti na sledování pornografie a jeho působení na člověka.

Bc. Veronika Vláčilová, Dis., Drogová služba Vyškov, sdělila Informace o činnosti organizace a možnostech spolupráce se školami.

Mgr. Pavel Rampas, MIDAS, Beroun – lektor semináře „Primární prevence rizikového chování, agresivita a šikana, kyberšikana“ – věnoval se primární prevenci rizikového chování na úrovni školy. Seminář byl zaměřen na problematiku šikany, řešení témat asymetrické komunikace mezi žáky, přístupů ke konfliktu, agresivity, pasivity, manipulace a seznámení s metodikou, jak pracovat s dětmi, aby se nestaly obětí a dokázaly se bránit samostatně či za pomoci další autority. Seminář byl hrazen z finančních zdrojů MŠMT (projekt OPPP Vyškov na rok 2017).

Zpracovala PhDr. Martina Brandýsová - metodik prevence OPPP Vyškov 


<zpět>