OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

19 dub

Některé zdroje informací ke společnému vzdělávání

Velmi diskutovaným tématem posledních měsíců v oblasti školství je společné vzdělávání neboli inkluze. Jelikož je toto téma stále více aktuální a dostupných (často i rozdílných,

či dokonce protichůdných) informací je přemíra, nabízíme vám přehled zdrojů spolehlivých informací k tomuto tématu.

SOUHRNNÉ INFORMACE KE SPOLEČNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

Bezpečným zdrojem informací jsou webové stránky MŠMT, kde naleznete samostatnou sekci zaměřenou na společné vzdělávání. Přínosné bývají odpovědi na otázky ke společnému vzdělávání, které jsou k nalezení k sekci Často kladené otázky - FAQ.

Souhrnné informace k probíhajícím změnám ve vzdělávání naleznete také na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

KLÍČOVÉ DOKUMENTY

Zásadními dokumenty jsou nově upravené zákonné normy. Především se jedná o novelu Školského zákona (č. 82/2015 Sb.) ze dne 19. března 2015. Na uvedeném odkazu je dostupná také metodika k této novele.

Dalším zásadním dokumentem je Vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která byla vydána dne 21. ledna 2016.

Dále došlo k úpravě kurikulárních dokumentů na statní úrovni. Jedná o upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Běžné základní školy jsou povinny uvést své školní programy do souladu s upraveným RVP ZV do 1. 9. 2016. Školy nebo třídy, jejichž ŠVP bylo vydáno v souladu s přílohou pro žáky s LMP, uvedou své ŠVP do souladu s upraveným RVP ZV do 1. 9. 2018.

NÚV zveřejnil on-line metodický průvodce upraveným RVP ZV. Průvodce obsahuje dvě části, ve kterých jsou zveřejněny upravené kapitoly RVP ZV včetně komentářů a doporučení pro vzdělávání žáků s LMP, a doporučené postupy při úpravách ŠVP, při tvorbě plánu pedagogické podpory (PLPP) a IVP.

METODICKÁ DOPORUČENÍ  A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podpůrná opatření, která jsou specifikována v příloze vyhlášky 27/2016 jsou dále okomentována v metodickém dokumentu Členění přehledu podpůrných opatření.

Pro ředitele školy byl dále zpracován Průvodce ředitele ke společnému vzdělávání, který obsahuje doporučení postupu ředitelů škol při zavádění podpůrných opatření. 

Pro výchovné poradce, budoucí koordinátory inkluze, ale také další pedagogy může být přínosný obsah dokumentu Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, který uvádí konkrétní opatření v oblasti problémů žáků ve vzdělávání. V přílohách metodiky jsou zařazeny dokumenty Plán pedagogické podpory (PLPP) a Individuální výchovný plán (IVýP), prostřednictvím kterých se mohou podpůrná opatření I. stupně zaznamenávat a vyhodnocovat.

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT a NÚV  ke společnému vzdělávání můžete nalézt ZDE.

Přínosné může být také shlédnutí záznamů z těchto vystoupení (např. aktuálně ze semináře Společné vzdělávání krok za krokem pro výchovné poradce dne 8.4.2016 v Brně).

Zpracovala Mgr. Barbora Glogarová, psycholožka