OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

16 led

Informace k odkladům školní docházky 2017

Tento příspěvek přináší aktuální informace k podmínkám odkladu a předčasnému zahájení školní docházky, a současně informuje rodiče o organizaci a průběhu vyšetření v naší

poradně.

Vzhledem k novelizaci Školského zákona (561/2005 Sb.) bude v letošním roce zápis do 1. tříd ZŠ realizován v termínu od 1.4.2017 do 30.4. 2017.

Náležitosti žádosti o odklad školní docházky

Pokud chtějí rodiče žádat o odklad povinné školní docházky, musí podat žádost řediteli školy která musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V ideálním případě podá rodič žádost o odklad s oběma doporučujícími posudky hned při zápisu. V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti (např. nemá zatím obě doporučení), stanoví ředitel školy přiměřenou lhůtu pro doplnění náležitostí žádosti o OŠD (např. doložení doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) (dle Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce MŠMT z 16.12.2016)

Zákonné podmínky pro předčasné zahájení školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Organizace předškolních prohlídek v naší poradně

O vyšetření školní připravenosti si žádají sami rodiče, a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu nejlépe v termínu do 15.2.2017. Vyšetření dětí pro důvodný odklad školní docházky bude probíhat přednostně v měsíci březnu a dubnu, aby zákonem stanovené podklady ze strany školského poradenského zařízení pro zápis do prvních ročníku měl zákonný zástupce k dispozici již při zápisu. Proto je nezbytné dodržet výše uvedený termín podání žádosti. V případě, že je dítě již v evidenci jiného školského poradenského zařízení, je vhodné, aby rodiče požádali o podklady k odkladu školní docházky tam.

 

Průběh vyšetření školní připravenosti

  • V úvodu proběhne rozhovor s rodičem, budete požádáni o poskytnutí informací z anamnézy dítěte (především raného vývoje).
  • Na vyšetření s sebou prosím přineste vyjádření lékaře k odkladu školní docházky (pokud jej již budete mít k dispozici).
  • Následuje samostatná práce poradenského pracovníka s dítětem, samotné vyšetření trvá asi 45 min.
  • Vyšetření probíhá přednostně bez přítomnosti rodiče (abychom mohli posoudit všechny aspekty školní připravenosti, včetně pracovní a sociálně-emoční složky). Pokud dítě odloučení od rodičů prožívá výrazně negativně, jsou rodiče přítomni dokud tato reakce neodezní.
  • Všechny sledované oblasti školní připravenosti naleznete v článku Školní zralost.
  • Po skončení vyšetření je zákonný zástupce informován o průběhu a výsledcích vyšetření, jsou s ním probrána navrhovaná doporučení.
  • Z vyšetření bude do 30 dnů vyhotovena písemná zpráva, která bude doručena zákonnému zástupci dítěte buď osobně, nebo listovní poštou. Zpráva má pouze doporučující charakter, o odkladu školní docházky rozhoduje vždy ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte.

Zpracovala Mgr. Barbora Glogarová, psycholožka, pracoviště Vyškov

Použité zdroje:
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce (dostupné na www.msmt.cz)
Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)